فیلتر هواکش MVM 315

کد فنی یونیکUAP 9011
کد فنی چری (CHERY)A13-1109111
(mm)A289
(mm)B289
(mm)H45
مدل خودرو مصرفیفیلتر هواکش MVM 315
فیلتر هواکش MVM 315